Ympäristö, hyvinvointi ja turvallisuus yrityksessämme

- pinnoitusta vastuullisesti

Koska toimimme teollisuuden pinnoitusteknologia-alalla, johon liittyy sekä turvallisuus- että ympäristöriskejä, noudatamme erittäin tarkasti meitä koskevaa lainsäädäntöä ja ylläpidämme tunnollisesti järjestelmiä, joiden tavoitteena on varmistaa työpaikan turvallisuus ja tehokas kierrätys osana tuotantoprosessiamme.

* Environment, health and safety = Ympäristö, hyvinvointi ja turvallisuus

ympäristö-sertifikaatti Turvallisuus-sertifikaatti

Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikkamme

Yrityksessämme noudatetaan avointa ja sitoutunutta ympäristö- ja turvallisuuspolitiikkaa.

  • Noudatamme ympäristölainsäädäntöä sekä meitä koskevia ympäristölupaehtoja täsmällisesti kaikessa yrityksen toiminnassa.
  • Sitoudumme noudattamaan työsuojelulainsäädäntöä ja muita yritystämme koskevia turvallisuusvaatimuksia.
  • Otamme toiminnassamme huomioon asiakkaidemme, henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme toimintamme turvallisuuteen liittyvät odotukset.
  • Tiedotamme avoimesti ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvistä yksityiskohdista asianomaisille sidosryhmillemme ja olemme valmiit perehdyttämään yhteistyökumppanimme käytössä oleviin järjestelmiimme.

Riskien hallinta

Ympäristöriskien hallinta ja jatkuva kehittyminen

Metallien pintakäsittely on ammattitaitoa vaativaa teollista toimintaa erilaisten kemikaalien kanssa. Alaan liittyy selviä ympäristövahinkojen riskejä, joiden välttämiseksi olemme tehneet jatkuvasti pitkäjänteistä ja tinkimätöntä työtä. Nykyaikaisessa jätevesien käsittelylaitoksessa pystymme puhdistamaan ja suurelta osin kierrättämäänkin prosessivedet turvallisesti ja ympäristöä kuormittamatta. Ympäristösuojelun tason jatkuvaa parantamista seuraamme ja kehitämme ISO 14001 -standardin mukaan sertifioidun Opticoat8-järjestelmämme kautta.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme ja käyttämään ympäristön kannalta parasta mahdollista tuotantomenetelmää ja -tekniikkaa kussakin työvaiheessa. Mittaamme ja arvioimme toimintamme merkittäviä ympäristötekijöitä ja niiden ympäristövaikutuksia. Mittausten ja ulkoisten vaatimusten pohjalta laadimme vuosittaiset ympäristöohjelmat, osoitamme yksilöidyt tavoitteet ja seuraamme niiden toteutumista.

Erityistä huomiota kohdistamme energian ja veden kulutukseen sekä tuotantokemikaalien käytön optimointiin.

Turvallisuusriskien hallinta ja prosessien parantaminen

Turvallisuusasiat on myös otettu tarkasti huomioon toimintaamme kehitettäessä. TTT-asiat kuuluvat olennaisena osana vastuullisen yrityksen toimintatapaan ja siksi olemme rakentaneet työympäristön hyvinvoinnin kannalta olennaista turvallisuusjärjestelmää, joka on myös osa Opticoat8-järjestelmää. Turvallisuusjärjestelmämme on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme ja käyttämään turvallisuuden kannalta parasta mahdollista toimintatapaa kussakin työvaiheessa. Mittaamme ja arvioimme toimintamme merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia. Mittausten ja arviointien sekä ulkoisten vaatimusten pohjalta määrittelemme turvallisuustoimintamme päämäärät ja tavoitteet, laadimme vuosittaiset turvallisuusohjelmat ja seuraamme niiden toteutumista.

Erityistä huomiota kiinnitämme toimintavarmuuteemme sekä pinnoituslinjojen huolto- ja häiriötilanteissa, kemikaalien käsittelyssä sekä kunnossapitotöissä esiintyviin vaaratilanteisiin.

Tavoitteet

Tavoitteena ympäristöhaittojen minimointi ja kestävä kehitys

Suomen Elektropinta Oy:n ympäristöpolitiikka tähtää ympäristön kannalta kestävän tuotanto- ja toimintatavan saavuttamiseen päivittäisessä työssämme. Kehittämällä ja toteuttamalla erittäin laadukkaita pinnoitteita olemme osaltamme jatkamassa asiakkaidemme tuotteiden hyötykäyttöikää. Ympäristöhaittojen vähentäminen on keskeinen näkökulma kaikissa päätöksissämme. Puhdas luonto on ehtymätön voimavara meille jokaiselle!

Turvallinen työpaikka ja turvalliset lopputuotteet

Turvallisuuspolitiikkamme puolestaan tähtää kaikkien tapaturma- ja muiden vahinkoriskien poistamiseen ja vähentämiseen toiminnassamme. Samoin pyrkimyksenämme on taata asiakkaillemme ja heidän tuotteidensa loppukäyttäjille mahdollisimman turvalliset pinnoitustuotteet. Huomioimme turvallisuusnäkökulman kaikissa keskeisissä päätöksissämme emmekä tingi turvallisuuteen liittyvistä asioista, mikäli suinkin voimme niihin vaikuttaa. Turvallinen työpaikka ja mahdollisimman käyttäjäystävälliset lopputuotteet ovat laadukkaan yrityksemme keskeisiä tavoitteita.

Koko henkilöstön yhteinen haaste

Yrityksen johto huolehtii siitä, että koko henkilöstö on hyvin perehdytetty ja sitoutettu ympäristöohjelmamme ja turvallisuusjärjestelmämme tasokkaaseen toteuttamiseen. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan ympäristö- ja turvallisuusohjelmien toteutumisesta ja pyrkii kehittämään järjestelmiä siten, että ympäristökuormitusta kevennetään ja turvallisuusriskit minimoidaan kaikessa toiminnassamme.